خانه / اخبار مدیریت پروژه / اخبار روز / کسب رکوردهای متنوع در ایران توسط شرکت نیر پارس
گروه مپنا

کسب رکوردهای متنوع در ایران توسط شرکت نیر پارس

شرکت نیر پارس

شرکت نیرپارس درسال ۱۳۳۷ و با تمرکز بــر انجــام فعالیت‌هــای طراحی، تهیــه مواد، ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیک سدها، نیروگاه‌های برق‌آبی، مخازن ذخیره (سقف ثابت و شــناور)، مخــازن تحــت فشــار، لوله‌کشــی (زیر زمینی و روزمینی) تجهیزات پتروشــیمی، نفت و گاز (پکیج‌هــای اختصاصی نفــت و گاز)، راه‌ســازی، پل‌ســازی و ســاخت اســکلت‌های ســنگین فلزی تاســیس شــد. نیر پــارس یک شرکت دولتی تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (IDRO) بودکه به دنبال خصوصی ســازی، درســال ۱۳۸۶ به گروه مپنا واگذا رشــد. مهم ترین محورهای کاری شرکت نیر پارس در حال حاضر، مهندسی، تأمین، اجرا، راه انــدازی و مدیریت پروژه های نفــت و گاز در حوزه های میان دستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز است و به عنوان مجری پروژه های EPC نفت و گاز فعالیــت می کند. این شــرکت در راســتای تحقق چشــم انداز گروه مپنا، برآن است تاسال ۱۴۰۰ یکی ازســه شــرکت برتر داخلی درحوزه فعالیت های EPC میان دستی و پایین دستی از لحاظ ســهم بــازار و میزان فــروش باشــد. راز موفقیت هــای ایــن شــرکت را در گفتوگــو با مهنــدس بهــروز جبــاری،مدیر عامل شــرکت نیر پارس جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

هدف شما ازشــرکت در جایزه ملی مدیریت پروژه چه بود؟

هدف ما، حمایت از پروژه ها برای دستیابی بــه مدیریــت پــروژه حرفه ای، شناســایی فعالیت های واجد صلاحیت به‌عنوان الگو برای سایر پروژه‌ها و بالا بردن شــناخت ذی‌نفعان داخلی وخارجــی از توانایی‌هــای مجموعه نیر‌پارس بوده است. همچنین در فرآیند آمادگی برای شرکت در جایزه ملی مدیریت پروژه ایران، تشویق و ترغیب تیم‌های پروژه برای انجام خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه‌های بهبود میسر شد.

آیا شــرکت نیرپارس اقدامی برای توسعه مدیریت پروژه در داخل یا خارج سازمان داشته است؟

شــرکت نیرپارس همواره از حامیان انجمن مدیریــت پروژه ایران بــوده و با ایــن انجمن، همکاری لازم راداشته است. مدیران شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارهای آموزشی مشارکت داشت‌هاند که از آن جمله می‌توان به حضور اکثر مدیــران درکنفرانس‌های بین المللی مدیریت پروژه اشاره کرد. همچنین این شرکت نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشــی مدیریتپ روژه در داخل سازمان اقدام نموده است.

مهم‌ترین سیستم‌ها و نظام‌های مدیریت و بهبود در شرکت نیرپارس شامل موارد زیر است: سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2008، سیستم مدیریت محیط زیستی برمبنای استاندارد ISO14001:2004، سیستم مدیریت ایمنی وب هداشت حرفه‌ای بر مبنای HSE MS: 1994 و ISO 18001: 2007 و سیستم مدیریت کیفیت د رصنایع نفت و گاز بر مبنای استاندارد ISOTS29001:2010. همچنین، شــرکت نیرپارس در مسیر تعالی سازمانی موفق به اخذ گواهینامه تقدیر نامه دو ستاره تعالی سازمانی درسال ۱۳۹۴ شد.

درباره پروژه شرکت که موفق به دریافت جایزه شد توضیح دهید. 

ایستگاه تقویت فشار پالایشگاه  فاز ۱۹ پارس جنوبــی (۱۰۶ Unit) یکــی از اصلی‌تریــن واحدهای فرایندی پالایشگاه‌های گاز است که وظیفه اصلی آن انتقال گاز شــیرین تولیدی به خط لوله سراسری است. گاز رقیق به دست آمده ازمســیرهای بازیافت اتان در واحد۱۰۵، دردو مرحله جمع‌آوری می‌شود. مسیرهای اول و دوم در یک هــدر فرعی و مســیرهای ۳ و ۴ در هدر فرعی دیگری جمع‌آوری شــده و درنهایت گاز عمل آوری شده ازهر ۴ مسیر، درواحد ۱۰۶ که شــامل ۸ واحدکمپرســور و توربین است (از۲ واحــدازآنها به‌عنــوان جایگزیــن درمواقع اضطراری استفاده می‌شود) فشرده می‌شود. هر بخش فشرده‌ســازی شــامل یک دستگاه ساکشن درام، یک دستگاه کمپرسور و توربین گازی و یک دســتگاه خنک کننده است. مسیر لوله خروجی گاز تقریبا ۱/۲ کیلومتر خواهد بود. گاز از هدر مشــترک ابتدا به ساکشن درام راه یافته و بافشار ۳۳ بار وارد کمپرسور شده و با ۹۳/۵ بــار فشــار از آن خارج می‌شــود. ســپس در خنک‌کننده هوا تا ۵۸ درجه خنک شده و پس از آن از طریق سیستم میترینگ به مسیر لوله‌های خروجی، انتقال می‌یابد. خدمات مهندســی و طراحی تفصیلــی، تامین تجهیــزات و مواد، بازرسی وتســت واجرای عملیات ساختمانی، نصب، پیش‌راه‌انــدازی و راه‌اندازی ایســتگاه تقویت فشــارگاز واحــد ۱۰۶ فــاز ۱۹ پارس‌جنوبی، درمحدوده کاری این پروژه است.

مهم‌ترین ویژگی و شاخصه اصلی این پروژه برای حضور در فرآیند جایزه چه بود؟

بــا توجه به ماهیت فرآینــدی پروژه و لزوم تامین برخی از تجهیــزات از تامین کنندگان خارج ازکشور و به رغم شرایط تحریمی، پروژه توانســت اقلام و تجهیزات اصلی را با کیفیت مورد نظر و موردتایید کارفرما تامین و رضایت آن‌ها را جلب نمایــد. به‌عنوان مثال، در قرارداد ایــن پــروژه بــه دلیــل تحریــم، خریــد توربوکمپرسورها از شرکت زیمنس غیر ممکن شد و نگرانی‌های زیادی بابت چگونگی تامین تجهیزات اصلی به وجود آمد. در نهایــت و پس از بررســی راه‌کارهای موجود، توربوکمپرســورهای «سومی» و «زوریا » با کیفیت و استاندارد تعریف شده در قــرارداد، جایگزین تجهیزات شــرکت زیمنس شد و این عملکرد مناسب، مانع از توقف فعالیت‌های اجرایی و کند شدن روند پروژه شد. افزون بر این، گروه مپنا با داشتن چند شرکت زیرمجموعه در کشــورهای چیــن، آلمان، ایتالیا، امارات متحده و … این ویژگی را داشت که بتواند نقل و انتقال ارز و سایر فعالیت‌های مربوط به تامین این پروژه را در شرایط دشوار تحریم تسهیل کند. از ابتدای ســال ۱۳۹۴، پروژه فاز ۱۹ پارس جنوبــی در اولویت اصلــی وزارت نفت قرار گرفت و باتوجه به حساسیت‌های واحد ۱۰۶ به عنوان یکی از واحدهای فرایندی، مدیریت این پروژه، متعهد به اتمــام عملیات اجرایی

این واحد ظرف مدتی کوتاه شد. به دنبال آن با عزم همه شــرکت‌های گروه مپنا، نیرپارس توانست با روندی چشمگیر از میانگین پیشرفت اجرایی کل بخش خشکی پیشی گرفته و طی مدت شش ماه، خود را در مقایســه با پیشرفت ســایر پیمانکاران و کل

سایت در وضعیت بهتری قرار دهد. باافتخار عرض میکنم که این پروژه رکورددار اولین واحد فرایندی راه‌اندازی شده در فازهای پالایشــگاهی پنجگانه جدید(شامل فازهای۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰-۲۱ و ۲۴-۲۲) است.

عملکرد این پروژه در زمینه مسایل ایمنی چگونه بوده است؟

توجه به مسایل HSE ازمهم‌ترین موضوعات استراتژیک وجزو ارزش‌های شرکت نیرپارس و گروه مپنا بوده است. کسب رکورد کار بدون حادثه منجربه فــوت و دریافت تقدیرنامه ازکارفرما در این زمینهن شان از اهتمام پروژه در این خصوص داشته است. درمقاطعی در انجام عملیات اجرایی بیش از ۱۰۰۰ نفــر در محدوده پروژه واحد ۱۰۶ پالایشگاهی بدون بروز حادثه انجام وظیفه نمودند. همچنین ثبت رکور دپیشرفت ۶/۴ درصددریک ماه از دیگر دستاوردهای این پروژه است.

ارزش‌های موجود در اجرای این پروژه ازنظر مشتری مداری چیست؟

در پروژه فاز ۱۹ ازمدل تحلیل ذی‌نفعان برای شناسایی و تعیین اهمیت آن‌ها بهره گرفته شده است. مدیریت پروژه با اســتفاده از ابزارهای ارتباطی، برآورده نمودن خواسته های ذی‌نفعان اصلی همچون مشتریان، گروه مپنا، شرکای خود، پیمانکاران اصلی و… رابه صورت مستمر انجام داده و بابررسی مداوم علایق، خواسته‌ها، نیازها و نگرانی‌های ایشان، مدیریت ذینفعان پروژه را مطابق رویه‌های شرکت بهبود داده است. رضایت‌مندی ذی‌نفعان و مشتریان اصلی یکی از دلایل موفقیت نیرپارس دردستیابی به این جایزه بود و بنده از ایشــان بابت نظر مساعد و رضایتی که ابراز کردند، سپاسگزارم.

آیا در روند اجرای پروژه از پیمانکاران پایین‌دستی استفاده کرده‌اید؟

یکی ازسیاست‌های اصلی این گروه که ناشی از اهداف استراتژیک و سندچشم انداز گروه مپنا وکشور است، استفاده ازتوان پیمانکاران داخلی اسـت، به طوری که در اجرای همین پروژه از توان تعــداد زیــادی از پیمانــکاران اجرایی تخصصی و عمومــی به طور همزمان درطول عمرپروژه استفاده شده است.

در حال حاضر چــه پروژه‌هایی در شرکت شما درحال اجرا است؟

درحال حاضر عــلاوه بر پروژه واحد ۱۰۶فاز ۱۹ پارس جنوبی، ســایر پروژه‌های شــرکت شامل موارد زیر است:

 • توسعه میدان گاز پارس جنوبی فاز۱۳٫
 • توسعه میدان گاز پارس جنوبی فاز ۱۴٫
 • مهندسی وتامین یکصد دستگاه توربو‌کمپرسور.
 • مهندســی و تامین تجهیزات ۸ واحد توربو‌کمپرسور برای فازهای ۲۴-۲۲ پارس جنوبی.
 • مهندســی و تامین تجهیزات ۸ واحد توربو‌کمپرسور برای فاز ۱۳ پارس جنوبی.
 • ایران ال ان جی ـبسته نیروگاه.
 • ایران ال ان جی ـ بسته آب.
 • طرح توسعه پالایشگاه اصفهان.
 • نصبGTGپا یشگاه بندرعباس.
 • نصب و راه اندازی توربو کمپرسورهای واحد ۱۰۶ طرح توسعه فازهای ۲۴-۲۲پارس جنوبی.
 • میترینگ (تجهیــز مبادی تحویل و تحول صنعت نفت به سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق خودکار و انتقال اطلاعات و مانیتورینگ).

 برگرفته از ویژه‌نامه سومین مراسم روز ملی مدیریت پروژه و ششمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران روزنامه دنیای اقتصاد

حتما ببینید

سومین جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه

جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه ایران جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه ایران در ۲دسته ” …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by wp-copyrightpro.com